Årsmöte 2024

Datum 22/2 kl 18:00 på Skebokvarnsvägen 265
där klubben bjuder på mat och glass från Kalasglass!
som en webbkonferens med Microsoft Teams som öppnar 17:45.

Länk till mötet skickas ut per mail till alla medlemmar samma dag.

Vi önskar att du föranmäler dig senast 18/2 så vi kan planera mat, kontrollera medlemskap och rösträtt innan mötet. Glöm inte att betala medlemsavgiften dessförinnan.

Dokument
Verksamhetsberättelse HBK 2023
Budget HBK 2024
Verksamhetsplan 2024
Valberedningen förslag till styrelse 2024
Revisionsberättelse 
Balansrapport 2023
Resultatrapport 2023

Dagordning:
§1 Öppnande av mötet
§2 Fastställande av röstlängden
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av två justerare tillika rösträknare
§6 Mötets behöriga utlysning
§7 Godkännande av dagordning
§8 Föredrag av verksamhetsberättelse 2023
§9 Föredrag av förvaltningsberättelsen
§10 Föredrag av verksamhetsplan 2023
§11 Revisionsberättelse
§12 Fråga om ansvarsfrihet
§13 Fastställande av medlemsavgifter
– Styrelsen föreslår en höjning på 100 kr för nya medlemmar (mon och kyu) från HT 24
§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner, med styrelsens förslag
§15 Fastställande av verksamhetsplan 2024
§16 Fastställande av budget 
§17 Val av:
– Ordförande på en tid av 1 år
– Kassör på en tid av 1 år
– Sekreterare på en tid av 1 år
– Två ledamöter på en tid av vardera 1 år
– Förste suppleant på en tid av 1 år
– Andre suppleant på en tid av 1 år, med turordning
§18 Val av:
– Två revisorer på en tid på 1 år
– Revisorssuppleant på en tid på 1 år
§19 Val av valberedning på en tid på 1 år
§20 Utmärkelser
§21 Övriga frågor
§22 Mötets avslutande