Årsmöte 2021

Datum 20/2 kl 14:00
Möte kommer hållas som en webbkonferens med Teams.

Länk till mötet kommer har skickats ut per mail till alla medlemmar. Har du inte fått inbjudan och vill vara med hör av dig till vår sekreterare så skickar vi en länk.

Vi önskar att du föranmäler dig snarast så vi kan kontrollera medlemskap och rösträtt innan mötet. Glöm inte att betala medlemsavgiften dessförinnan.

Röstning kommer att genomföras muntligt i första hand och med formulär eller i chatten i andra hand.

Verksamhetsberättelse HBK 2020
Balansrapport_2020v2
Balansrapport_2020
Resultatrapport_2020
Budget-2021 NY
Budget-2021 (pdf)
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2021

Dagordning:
§1 Öppnande av mötet
§2 Fastställande av röstlängden
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av två justerare tillika rösträknare
§6 Mötets behöriga utlysning
§7 Godkännande av dagordning
§8 Föredrag av verksamhetsberättelse
§9 Föredrag av förvaltningsberättelsen
§10 Revisionsberättelse
§11 Fråga om ansvarsfrihet
§12 Fastställande av medlemsavgifter
§13 Fastställande av verksamhetsplan 2021
§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner – Fördrag av inkomna
motioner samt styrelsen motförslag
§15 Fastställande av budget
§16 Val av:
– Ordförande på en tid av 1 år
– Kassör på en tid av 1 år
– Sekreterare på en tid av 1 år
– Två ledamöter på en tid av vardera 1 år
Förste suppleant på en tid av 1 år
Andre suppleant på en tid av 1 år
§17 Val av:
– Revisor, sammankallande för en tid på 1 år
– Revisor för en tid på 1 år
– Revisorssuppleant
för en tid på 1 år
§18 Val av valberedning för en tid på 1 år
§19 Utmärkelser
§20 Övriga frågor
§21 Mötets avslutande